Last Update : 14/05/2013


Phalaenopsis Kenanga

Phalaenopsis Kenanga
Phalaenopsis Kenanga var. flava ( Phal. javanica var. alba X Phal. amboinensis var. flavida )
Phalaenopsis Kenanga
Phalaenopsis Kenanga var. flava ( Phal. javanica var. alba X Phal. amboinensis var. flavida )
Phalaenopsis Kenanga
Phalaenopsis Kenanga var. flava ( Phal. javanica var. alba X Phal. amboinensis var. flavida )
Phalaenopsis Kenanga
Phalaenopsis Kenanga var. flava ( Phal. javanica var. alba X Phal. amboinensis var. flavida )


Template by: B. Biais

Phalaenopsis, a photograph...